Bangkok Creative City Dialogue

ที่มา

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ก่อตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) ขึ้นในปี 2547 (2004) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ มีหน้าที่แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ กรณีศึกษา สร้างพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สนับสนุนสิทธิทางวัฒนธรรมและการนําวัฒนธรรมมาเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ริเริ่มโดยเมืองสมาชิกที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเมืองผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การผลิต การจัดจําหน่าย การเผยแพร่กิจกรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม พัฒนาศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงสร้างโอกาสให้นักสร้างสรรค์และวิชาชีพสร้างสรรค์ พัฒนาการเข้าถึงและการเสพสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ของเมือง ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ขององค์การสหประชาชาติ (The 2030 Agenda for Sustainable Development)

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกแบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ 1) วรรณคดี (Literature) 2) การออกแบบ (Design) 3) ภาพยนตร์ (Film) 4) ดนตรี (Music) 5) หัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) 6) มีเดียอาร์ต (Media Arts) และ 7) อาหาร (Gastronomy) ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 295 เมือง จาก 90 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต และเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ สาขาอาหาร ในปี 2560 และปี 2564 เชียงใหม่ และสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2562 และปี 2564 และกรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์สาขาการออกแบบ ในปี 2562
 
เกี่ยวกับ Bangkok Creative City Dialogue 
กิจกรรมการประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

 

เมื่อปี 2562 องค์การยูเนสโกได้คัดเลือกและประกาศให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) สาขาการออกแบบ (UCCN - Bangkok City of Design) และเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาการออกแบบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ สาขาการออกแบบ ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก จึงเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก หรือ Bangkok Creative City Dialogue ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ สำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างเมืองเครือข่ายในอนาคต ตลอดจนการริเริ่มการพัฒนาแผนพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต

Bangkok Creative City Dialogue จัดขึ้น ณ TCDC กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกจากต่างประเทศ รวมถึงกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองเจ้าภาพ มาร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ทั้งสิ้น 10 เมือง 8 ประเทศ ได้แก่ 

1) อซาฮิกาวา ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ
2) บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาการออกแบบ 
3) กรุงเทพฯ ประเทศไทย สาขาการออกแบบ 
4) กูชิง ประเทศมาเลเซีย สาขาอาหาร
5) นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ 
6) เพิร์ธ สหราชอาณาจักร สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
7) เพชรบุรี ประเทศไทย สาขาอาหาร
8) โซล ประเทศเกาหลีใต้ สาขาการออกแบบ 
9) สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ สาขาการออกแบบ 
10) อู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการออกแบบ 

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกจากประเทศไทยอีก 3 เมือง ได้แก่ เพชรบุรี สาขาอาหาร, ภูเก็ต สาขาอาหาร, สุโขทัย สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) 5 เมือง ได้แก่ เชียงราย, นครปฐม, น่าน, แพร่, สุพรรณบุรี รวมทั้งประเทศต่าง ๆ จากอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา, ลาว, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, เวียดนาม มาร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 22 เมือง จาก 13 ประเทศทั่วโลก
 
กิจกรรมในงาน Bangkok Creative City Dialogue แบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1: 9.00 - 12.00 น. 
กิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience sharing session) ภายใต้หัวข้อ “Becoming and creating impact as a creative city” เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก 10 เมือง จาก 3 สาขา ได้แก่ 

1) อซาฮิกาวา ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ
เอกสารการบรรยาย

2) บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาการออกแบบ 
เอกสารการบรรยาย

3) กรุงเทพฯ ประเทศไทย สาขาการออกแบบ 
เอกสารการบรรยาย

4) กูชิง ประเทศมาเลเซีย สาขาอาหาร
เอกสารการบรรยาย

5) นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สาขาการออกแบบ 
เอกสารการบรรยาย

6) เพิร์ธ สหราชอาณาจักร สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
เอกสารการบรรยาย

7) เพชรบุรี ประเทศไทย สาขาอาหาร
เอกสารการบรรยาย

8)  โซล ประเทศเกาหลีใต้ สาขาการออกแบบ
เอกสารการบรรยาย

9) สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ สาขาการออกแบบ 
เอกสารบรรยาย

10) อู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการออกแบบ 
เอกสารการบรรยายหมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook Live ได้ 2 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
- เพจ Creative Economy Agency (Thai I ภาษาไทย) 
- เพจ Bangkok Design Week (English I ภาษาอังกฤษ)

ช่วงที่ 2: 13.30 - 15.30 น. 
กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม (Roundtable discussion) ภายใต้หัวข้อ “What goals or objectives including action plans will your city be achieving in the next four years?” เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต

ช่วงที่ 3: 15.30 - 19.00 น. 
กิจกรรมเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023 visit) โดยในปีนี้เทศกาลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้แนวคิด “urban‘NICE’zation เมือง - มิตร - ดี” ใน 9 ย่านสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก สาขาการออกแบบ 

รับชมกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 

สรุปเนื้อหาจากการบรรยาย
Sharing Experience Session หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จาก 10 เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก” 
Roundtable Discussion หัวข้อ “8 เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกกับแผนในการพัฒนาเมืองในอีก 4 ปีข้างหน้า” 

ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน Bangkok Creative City Dialogue