Creative Districts

Thailand Creative District Network (TCDN)

แพลตฟอร์มสำหรับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดได้ โดยคนในพื้นที่มีความพร้อม และเชื่อมั่นว่าพื้นที่ ชุมชน | ย่าน | เมือง ของตน สามารถพัฒนาให้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ไปจนถึงยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้หัวใจสําคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยที่การพัฒนาจะไม่จบแค่พื้นที่เล็กๆ แต่จะนําไปสู่การเช่ือมโยงถึงกัน เป็น “เครือข่ายความร่วมมือ” ระหว่างย่านไปจนถึงระหว่างเมือง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนจังหวัดต่างๆ ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

ประกาศรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) ประจำปี 2563

ภาคเหนือ
เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร | นครปฐม | พิจิตร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สุพรรณบุรี | สุโขทัย

ภาคตะวันออก-ตะวันตก
ระยอง | สระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น | นครราชสีมา | บึงกาฬ | ร้อยเอ็ด | เลย | สกลนคร | อุบลราชธานี

ภาคใต้
นครศรีธรรมราช | ปัตตานี | พัทลุง | ภูเก็ต | สงขลา

ทางทีมงานเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยจะติดต่อแต่ละจังหวัดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

*สำหรับจังหวัดที่มีย่านเป้าหมายที่มีความพร้อมมากกว่า 1 ย่าน คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณากระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ดูเพิ่มเติม

CREATIVE DISTRICT CONTACT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2 105 7400 โทรสาร (66) 2 105 7450
อีเมล creativedistrict@cea.or.th