Creative Economy Review

รายงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คำค้นหา

รายงาน “Decoding Content Consumption in China, Japan and ASEAN - ถอดรหัสพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์ในจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน”

26.12.2566

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคใน 11 ประเทศของเอเชีย ค้นหา How-To ผลักดันคอนเทนต์ไทยให้ได้ใจตลาดสากล

รายงาน “Decoding Content Consumption in China, Japan and ASEAN - ถอดรหัสพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์ในจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน”

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565 สาขาการโฆษณา

08.12.2565

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการโฆษณาของไทย โดยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565 สาขาการโฆษณา

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: การออกแบบ

08.12.2565

เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และเสนอแนะแผนปฏิบัติงานเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: การออกแบบ

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: สถาปัตยกรรม

08.12.2565

เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: สถาปัตยกรรม

รายงานการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: สินค้าแฟชั่น

08.12.2565

เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และเสนอแนะแผนปฏิบัติงานเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป

รายงานการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: สินค้าแฟชั่น

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา

20.06.2565

วิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

20.06.2565

ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การกระจายเสียง

20.06.2565

ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การกระจายเสียง

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การพิมพ์

20.06.2565

ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การพิมพ์

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: ซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน)

20.06.2565

ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: ซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน)