Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

คำค้นหา

มูลค่าการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

01.09.2562

สถิติการส่งออกสินค้าระหว่างปี 2548 – ปี 2557ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าสูงขึ้น

สัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

01.09.2562

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของประเทศ

แรงงานสร้างสรรค์ของไทย

01.09.2562

ข้อมูลแรงงานตามลักษณะการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ ปี 2559 – ปี 2560

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย

15.09.2562

ปี 2560 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท

รายงานและผลงานวิจัย

คำค้นหา

ภาพรวมอุตสาหกรรมการออกแบบ ปี 2559

11.08.2562

สำรวจสถานภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยในสาขาต่างๆ

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Thailand's Craft Industry"

11.08.2562

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมไทย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฐานะภูมิทัศน์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลก

11.08.2562

สำรวจ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรฐกิจจาก 8 ประเทศทั่วโลก