East is Craft

โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าประเภทคราฟต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

คุณนึกถึงอะไรเมื่อพูดถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย?

ทะเล อากาศร้อน อาหารทะเลหรือผลไม้ตามฤดูกาล อาจเป็นสิ่งเเรกๆ ที่คุณนึกถึง น้อยคนที่จะนึกถึงงานฝีมือ-งานหัตถกรรม

‘East is Craft’ กิจกรรมส่งเสริมงานคราฟต์ในฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 3 จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการรวบรวมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่างฝีมือและนักออกแบบ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ถึงความเฉพาะตัวของงานคราฟต์เเเบบตะวันออก ความต้องการของตลาดทั้งในเเละต่างประเทศ ก่อนสร้างองค์ความรู้เเละเผยแพร่สู่กลุ่มสมาชิก อย่างการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยยังคงไว้ซึ่งเทคนิคคราฟต์เเบบดั้งเดิม

‘East is Craft’ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผลักดันงานคราฟต์ภาคตะวันออกให้ก้าวหน้า น่าจดจำ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น

Info & Download

ข้อมูลโครงการฯ
East is Craft presentation

ผลงานจาก 3 โครงการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ไทยสู่ความเป็น Craft Brand:
Creative Craft Transformation | Craftsman Shift 2019 | East is Craft
E-Catalog การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน

Project Update

25.07.2562

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

CEA together with designers met the artisans in Chachoengsao, Chonburi, and Rayong Provinces, plus a nearby province such as Chanthaburi to understand the unique characteristics of 20 craft products as well as discover the possibilities of working with the local artisans during June - July 2019.