Contact Us

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2 105 7441
โทรสาร (66) 2 105 7450
info@cea.or.th

งานสารบรรณ
saraban@cea.or.th

facebook.com/CreativeEconomyAgency

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร : (66) 5 208 0500 #1
สถานที่ : google map  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร : (66) 43 009 389  #400, 401
สถานที่ : google map

ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
งานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านล่าง

Q & A

ส่งข้อความแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ ติชม หรือร้องเรียนทั่วไปถึง CEA

*อัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน 5 MB.