Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
16 มิ.ย. 2564 จ้างดำเนินการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงผลงาน สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021) 500,000.00
16 มิ.ย. 2564 จ้างผู้บริหารจัดการระบบภาพแสงและเสียงสำหรับกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงออนไลน์ สำหรับเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2564 2,500,000.00
15 มิ.ย. 2564 จ้างออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รื้อถอน เวทีพร้อมระบบเสียง แสง ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 800,000.00
15 มิ.ย. 2564 จ้างบริการติดตั้งและรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 450,000.00
15 มิ.ย. 2564 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมดนตรีและการแสดง สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 1,300,000.00
15 มิ.ย. 2564 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน ระบบไฟและป้ายข้อมูล สร้างบรรยากาศ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 1,000,000.00
15 มิ.ย. 2564 ซื้อรถเข็นฉายแสง UV-C เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค 170,000.00
15 มิ.ย. 2564 จ้างทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรม สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 400,000.00
10 มิ.ย. 2564 จ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดีย นำเสนอการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ในรูปแบบออนไลน์ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021) 300,000.00
10 มิ.ย. 2564 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านบ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 500,000.00