Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
13 ก.ค. 2563 จ้างผู้สอบบัญชีปีงบประมาณ 2563 200,000.00
10 ก.ค. 2563 จ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต 6,000,000.00
2 ก.ค. 2563 จ้างนักออกแบบสำหรับจัดทำ E-Catalog เพื่อรวบรวมผลงานของกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการของสำนักงานฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล 250,000.00
30 มิ.ย. 2563 จ้างผลิต ติดตั้งและรื้อถอนสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท ผลงานศิลปะในพื้นที่ย่านเจริญกรุง กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับเมือง (Town Painting) 150,000.00
19 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครฯ ด้านพื้นที่ การวางผังและออกแบบเมือง 700,000.00
19 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 775,000.00
18 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ 775,000.00
18 มิ.ย. 2563 จ้างจัดทำพื้นที่ส่งเสริมศิลปะย่านเมืองเก่าสงขลา 2,490,000.00
17 มิ.ย. 2563 จ้างวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สำหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 500,000.00
16 มิ.ย. 2563 จ้างบริหารจัดการงานผลิตและจัดทำผลงานศิลปะในพื้นที่ย่านเจริญกรุง 500,000.00