Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
18 ม.ค. 2564 จ้างออกแบบกราฟฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 225,000.00
18 ม.ค. 2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Website ของ สศส. 429,000.00
18 ม.ค. 2564 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) 6,200,000.00
18 ม.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการ อบรม ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กิจกรรม Change 2021: Visual Character Arts 1,396,000.00
15 ม.ค. 2564 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการทรัพยากรกายภาพ คนที่ 3 สศส.เชียงใหม่ 142,000.00
4 ม.ค. 2564 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 234 ชื่อเรื่อง 261 เล่ม 285,000.00
29 ธ.ค. 2564 เช่าพื้นที่เก็บเก็บครุภัณฑ์วัสดุและเอกสารต่างๆ 1,134,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างเหมาช่างเทคนิค 2,297,240.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2,773,500.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างเหมาทำความสะอาด 2,530,000.00