Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
15 ต.ค. 2563 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 472 ชื่อเรื่อง 485 เล่ม 365,000.00
12 ต.ค. 2563 จ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 3,200,000.00
6 ต.ค. 2563 การต่ออายุระบบรักษาความปลอดภัยแอนตี้ไวรัส 200,000.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในพื้นที่ของ สศส.เชียงใหม่ 218,280.00
1 ต.ค. 2563 จ้างผู้ดูแล/ควบความและบริหารจัดการ Digital Content 125,000.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 120,000.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริการ 200,000.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ (4) 266,520.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ (3) 249,660.00
1 ต.ค. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ (2) 253,980.00