Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
31 มี.ค. 2563 จ้างทำโปรแกรมและผลิตสื่อ Interactive ประกอบนิทรรศการ "LOOK ISAN NOW : ลูกอีสานวันนี้" 500,000.00
31 มี.ค. 2563 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 1 คัน 250,000.00
31 มี.ค. 2563 จ้างพัฒนาต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ "Foresee" และทดสอบ (กลุ่ม MakerVenger) 2,500,000.00
31 มี.ค. 2563 จ้างพัฒนาต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ "SolarPOH" และทดสอบ (กลุ่ม CreativeVenger) 3,000,000.00
26 มี.ค. 2563 จ้างจัดแสดงวัสดุและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคกลางในฐานข้อมูลวัสดุไทย 350,000.00
25 มี.ค. 2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง 500,000.00
20 มี.ค. 2563 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์วัสดุและเอกสารต่างๆ 800,000.00
20 มี.ค. 2563 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค 1,535,000.00
20 มี.ค. 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1,680,000.00
20 มี.ค. 2563 จ้างจัดกิจกรรมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking : Being Creator ปี 3 380,000.00