Privacy Policy

นโยบายและข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (“สำนักงาน”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น สำนักงานจึงประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของสำนักงาน ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การสมัครสมาชิก การติดต่อเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงาน หรือแม้แต่การให้ข้อมูลในการจัดทำแบบสอบถาม การเข้าร่วมสัมมนา และอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ข้อมูล “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสำนักงาน ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด


1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1.1 สำนักงานเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ สำนักงานตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสำนักงานย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานได้รับมา เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า อายุ ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน เพศ การตั้งค่าบนระบบ การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชี ไอพีแอดแดรส คุกกี้ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสำนักงานเท่านั้น และสำนักงานจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน สำนักงานจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น สำนักงานจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม และสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

1. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นเอาไว้

2. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น

4. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

สำนักงานอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น


3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (1) เพื่อการดำเนินงานของสำนักงาน การศึกษา วิจัย การแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ และการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของสำนักงาน
 • (2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
 • (3) เพื่อตรวจสอบ / ยืนยันตัวบุคคล
 • (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
 • (5) เพื่อแจ้งผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข่าวสารและจดหมายข่าว
 • (6) เพื่อแจ้งผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 • (7) เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ / บริการ
 • (8) เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ

3.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

3.3 ในกรณีที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในการเลือกว่า จะให้สำนักงานเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3.4 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน สำนักงานจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
 • (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ สำนักงานยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่สำนักงานใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์

3.5 สำนักงานมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุผล (ฐานการประมวลผลข้อมูล) ต่อไปนี้ หรือเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายเหตุผลประกอบกัน

 • (1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับบริการ (Contract) สำนักงานจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มีอยู่ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ ทั้งยังจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการในการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอกในการให้บริการ หรือดำเนินกิจกรรมของ สำนักงาน เช่น กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) สำนักงานจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบหรือเพื่อการส่งข้อมูลตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล
 • (3) กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interests) สำนักงานมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิเคราะห์สถิติ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นด้วย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อการพัฒนาบริการของระบบ เป็นต้น
 • (4) สำนักงานจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ (Consent) เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน เช่น การขอความยินยอมเพื่อตอบแบบสอบถาม หรือขอความยินยอมเพื่อการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลที่อ่อนไหวของผู้ใช้บริการ สำนักงานจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น แต่ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สำนักงานจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

3.6 สำนักงานจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

 • (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมแล้ว
 • (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

4. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

4.1 สำนักงานจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น

4.2 สำนักงานจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก

4.3 ในบางกรณีสำนักงานอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน


5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านโดยเร็ว

6.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้

6.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และกรณีอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 • (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 • (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีกต่อไป


7. การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

7.1 สำนักงานอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • (1) บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • (3) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง
 • (5) บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น สำนักงานจะจัดทำบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

7.3 ในกรณีที่สำนักงานใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานอื่น สำนักงานจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (Anonymisation) และการแฝงข้อมูล (Pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสำนักงานจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่สำนักงานกำหนด

7.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการทุกครั้ง


8. การรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัด


9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

สำนักงาน ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ ตามที่สำนักงานเห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของสำนักงาน และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน สำนักงานจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2 105 7400
โทรสาร (66) 2 105 7450
เว็บไซต์ https://www.cea.or.th
อีเมล์ dpo@cea.or.th