Creative Districts

Songkhla

“สงขลา” คือพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์  มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย แต่เป็นหนึ่งเดียว สามารถนำความพร้อมจากอดีตผนวกกับโครงสร้างสาธารณูปโภค และข้อดีด้านยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและพื้นที่ชายแดนมาเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและเศรษฐกิจ ตลอดจนความเข้มแข็งของกลุ่มคนและเครือข่ายท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองเพื่อก้าวสู่เมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 

ภายใต้ความไม่หยุดนิ่งและศักยภาพของเมืองที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้กำลังเป็นหมุดหมายในการขยายสู่ภูมิภาคใต้ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาที่ 4 ต่อจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลาในย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อีกทั้งส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด และผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคใต้

ดูเพิ่มเติม

Projects

ดูเพิ่มเติม

CREATIVE DISTRICT CONTACT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2 105 7400 โทรสาร (66) 2 105 7450
อีเมล creativedistrict@cea.or.th