Committee

คณะกรรมการ

 • นางอรรชกา สีบุญเรือง

  ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายดนุชา พิชยนันท์

  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายวรรณชัย บุญบำรุง

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางสีลาภรณ์ บัวสาย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางการดี เลียวไพโรจน์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายแดน ศรมณี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

  กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ข้อมูลสรุปการประชุมของคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ