Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

Virtual Media Lab ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลและโลกเสมือน

ยกระดับคอนเทนต์สร้างสรรค์ไทย ด้วยการผสานศาสตร์ศิลป์และเทคโนโลยี

โครงการ Content Lab สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล

พัฒนาและส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ในกลุ่มภาพยนตร์และซีรีส์ (Film & Series) และดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ของไทยสู่สากล

BOOST/PLAY/MEASURE: Creative Tech for Fitness Experience

โครงการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลด้านการออกแบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมกีฬา

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566

‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ 2 - 10 ธันวาคม 2566

CREATIVE EXCELLENCE AWARDS 2023

เวทีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

Creative Business Space

แพลตฟอร์มพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่เปิดโอกาสและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

Creativities Unfold

งานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์

CREATIVE BUSINESS CONNEXT

เปิดวิสัยทัศน์อนาคต จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ