Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความสามารถ ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดรับฟังความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้บริหารที่เปิดให้คุณมีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา) เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักจัดการความรู้อาวุโส (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักจัดการความรู้อาวุโส (งานพัฒนาระบบบริการจัดการความรู้) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์และแผนงานโครงการ/อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา