YOUNG DESIGNER CLUB (YDC) ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์

เครือข่ายครีเอทีฟรุ่นเยาว์ที่จะพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาไทย ไปสู่การเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพและผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกฝนทักษะคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านรูปแบบชมรมที่จะโค้ชชิ่งทั้งเเบบออนไลน์และเเบบพบปะกัน (face-to-face coaching) โดยเน้นความสนุกสนาน สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้ลงมือทำจริง สร้างรายได้และเครือข่าย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นครีเอเตอร์ในอนาคต

Info & Download

www.youngdesignerclub.com

www.facebook.com/youngdesignerclub

 

Project Update

01.08.2562

กิจกรรมสร้างชุมชนสร้างสรรค์ออนไลน์ (Online Challenges)

สมาชิกรวมกลุ่มในรูปแบบชมรมร่วมฝึกฝน 8 ทักษะจำเป็น สำหรับการเป็นนักออกแบบและผู้ประกอบการผ่านการเก็บคะแนนจาก “ชาเลนจ์ออนไลน์” ที่สร้างขึ้นโดยมืออาชีพของวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเครือข่ายของวาย.ดี.ซี

[download] 8 การเรียนรู้และทักษะที่จะได้รับการฝึกฝน

[download] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

01.08.2562

1 วัน 1 กระเป๋า

One day Challenge: The Wallet project กิจกรรมฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยนำทฤษฎีที่สมาชิกวาย.ดี.ซี เรียนรู้จากออนไลน์มาลงมือทำจริง กิจกรรม “1 วัน 1 กระเป๋า” มุ่งประเด็นไปที่ “การคิดแบบคำนึงถึงผู้อื่น (Empathy)” มาออกแบบกระเป๋าที่ตอบสนองความชอบและนิสัยส่วนตัวของผู้ใช้

[download] การคิดเชิงออกแบบ: เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Design Thinking: Learning by Doing)