นวัตกรรม Active Play

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำโครงการ ”ออกแบบ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ Active Play” ซึ่งเรียกโครงการสั้นๆว่า “นวัตกรรม Active Play” เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายในวัยเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อให้ตอบโจทย์ความสนใจในการสร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก และเป็นการสร้างแหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และการมีพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ ซึ่ง TCDC กำลังผลักดันให้ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุงเป็นพื้นที่ต้นแบบของย่านสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ และธุรกิจสร้างสรรค์

Info & Download

การค้นหาปัญหาว่า “ทำไมเด็กจึงไม่ออกมาเล่น?” เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

1.  การค้นคว้าวิจัยเน้นการเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ (Field Research)
2. การแปลผลข้อมูล (Insights Analysis) เพื่อจัดทำโจทย์และข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Brief)
3. การออกแบบ (Design) จากข้อมูลวิจัย และโจทย์ สู่การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
4. การทดสอบต้นแบบ (Prototype Testing)

ข้อมูลโครงการ "นวัตกรรม Active Play"

E-book “นวัตกรรม Active Play”

รายงานผลดำเนินงานโครงการออกแบบ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ Active Play

 

Project Update

18.05.2561

มอบต้นแบบนวัตกรรม Active Pay

โครงการ ‘นวัตกรรม Active Play’ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรม Active Pay ให้แก่โรงเรียนวัดสวนพลู และโรงเรียนวัดม่วงแค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

12.05.2561

เสวนาความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก Active Play

Live เสวนาความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก Active Play

เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองประเด็นความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก 

30.01.2561

สนามเด็กเล่นสุดครีเอทีฟ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และกองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมเปิดตัว “สนามเด็กเล่นสุดครีเอทีฟ” ต้นแบบสนามเด็กเล่นอัจฉริยะ นวัตกรรมสนามเด็กเล่นที่ช่วยดึงเด็กออกจากจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กไทยเล่นอย่างสร้างสรรค์ ณ บ้านพักตำรวจน้ำ ชุมชนมัสยิดฮารูณ ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ

โครงการ ‘นวัตกรรม Active Play’ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวงานดีไซน์ต้นแบบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การเล่นเชิงสร้างสรรค์ ‘Active Play’ พร้อมให้เด็กๆ จากชุมชนนำร่องย่านเจริญกรุง ได้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรก ณ ลานหน้าบ้านพักตำรวจน้ำ ซอยเจริญกรุง 36 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ในเทศกาล Bangkok Design Week 2018

[3 นวัตกรรมต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ทดสอบนำร่องในช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2018]