Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การพิมพ์


“...ข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 พบว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ ลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งกระแสความนิยมของการบริโภคสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของ Disruptive Technology เข้าสู่ Digital Age ซึ่งกระทบต่อสถานะทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการพิมพ์จำนวนมาก…”


รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564 สาขาการพิมพ์

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: การพิมพ์ รายงานฉบับเต็ม

จำนวนหน้า: 212 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาสำคัญ: ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทเรียนความสำเร็จจากประเทศเยอรมนีและเกาหลีใต้ เพื่อเปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฯ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย รวมถึงมาตรการส่งเสริมที่มีอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ

สาระสำคัญอื่น ๆ: ประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สำคัญมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยในระยะต่าง ๆ ต่อไป


เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์:
 

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา