Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565 สาขาการโฆษณา


“Ad That Shifts กับคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาของโลกที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 6.4 ต่อปี อุตสาหกรรมการโฆษณาไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไร” 

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565 สาขาการโฆษณา 

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: การโฆษณา | รายงานฉบับเต็ม

จำนวน: 129 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่ม Creative Services สาขาการโฆษณาของไทย ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีเป้าหมาย และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเติบโตและการปรับเปลี่ยนบริบทของธุรกิจในตลาดโลก

เนื้อหาสำคัญ: อุตสาหกรรมการโฆษณามีความสำคัญทั้งในฐานะสื่อผู้ชี้นำและพัฒนาสังคม รวมทั้งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมอื่น ในการช่วยยกระดับมูลค่าของสินค้าและบริการของแต่ละอุตสาหกรรม การศึกษาระบบนิเวศอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความท้าทาย เป็นแนวทางสำคัญให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัย ปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันเสนอทางออกให้อุตสาหกรรมสามารถสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ

กรณีศึกษา: ความสำเร็จและบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้านความเป็นผู้นำในวงการโฆษณา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากนโยบายภาครัฐ และจากความเข้มแข็งของภาคเอกชน ในนามสมาคมฯ ที่ผลักดันโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ฯลฯ 

สาระสำคัญอื่น ๆ: ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการโฆษณาของไทย โดยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสะท้อนประเด็นสำคัญเร่งด่วนในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการโฆษณาไทยสามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างมีเป้าหมาย

 

เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์:

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา