Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565: สถาปัตยกรรม


“พลิกโฉมอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมไทย เพื่อก้าวเป็นดาวรุ่งที่สดใส ด้วยเป้าหมายรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.8 ในช่วงปี 2566-2570” 

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2565 สาขาสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด PDF

จำนวน: 119 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาบริการสถาปัตยกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่ง ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยต่อไป

เนื้อหาสำคัญ: การนำเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาสถาปัตยกรรม ให้สามารถฟื้นตัวและยกระดับการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และต้นแบบความสำเร็จของประเทศที่ได้รับการยกย่องด้านศักยภาพการพัฒนา ทั้งมิติภาพรวมอุตสาหกรรมและด้านบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรณีศึกษา: การนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมของประเทศญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีนโยบาย และระบบการส่งเสริมที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นต้นแบบความสำเร็จด้านการส่งออกแรงงานสร้างสรรค์ในสาขาสถาปัตยกรรมสู่ตลาดสากลชั้นนำระดับโลก

สาระสำคัญอื่น ๆ: การวิเคราะห์โอกาส และความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในบริบทการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจระดับประเทศ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร และการปรับเปลี่ยนระเบียบที่เป็นอุปสรรคของการให้บริการในอุตสาหกรรม

 

เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์:

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา