Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: การกระจายเสียง


“...ข้อมูลจากการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 พบว่าตัวเลขมูลค่าอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมทั้งหมด 15 สาขา รวมทั้งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงาน ที่มีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง มีความเกี่ยวข้องและพึ่งพาอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมโฆษณา และอุตสาหกรรมในกลุ่ม Creative Contents & Medias…”


รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564 สาขาการกระจายเสียง

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: การกระจายเสียง | รายงานฉบับเต็ม

จำนวนหน้า: 206 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับศักยภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เนื้อหาสำคัญ: ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมกระจายเสียงของไทย

กรณีศึกษา: กรณีศึกษาและบทเรียนความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งนับเป็นต้นแบบที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก 

สาระสำคัญอื่น ๆ: การนำ Best Practice ของประเทศต้นแบบ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสที่สำคัญเร่งด่วนในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่สอดคล้องตามกรอบนโยบาย รวมถึงมาตรการส่งเสริมที่มีอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทยในระยะต่าง ๆ ต่อไป


เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์:

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา