Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564: ภาพยนตร์และวีดิทัศน์


“...ปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเฉพาะประเทศไทย พบว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมฯ ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมเร่งฟื้นฟูสภาพคล่องทางธุรกิจจากการเผชิญภาวะขาดทุนสุทธิกว่า 1.44 พันล้านบาท คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์ ในกลุ่มโรงภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์…”


รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564 สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รายงานฉบับเต็ม

จำนวนหน้า: 202 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: มุ่งเน้นการเสริมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการผลักดันให้เกิดการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เนื้อหาสำคัญ: ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยและต่างประเทศ

กรณีศึกษา: กรณีศึกษาและบทเรียนความสำเร็จจากประเทศชั้นนำด้านการผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย อังกฤษ เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส

สาระสำคัญอื่น ๆ: ปัจจัยความสำเร็จแต่ละด้านจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับประยุกต์ใช้และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไป 


เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: 

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา