Design Incubation Program

Design Incubation Program เป็นโครงการบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ ผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ (Design Capability) และทักษะความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ (Design Services) ให้แก่นักออกแบบ ในรูปแบบการอบรมผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ (Design Services) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส.

ขณะเดียวกันยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เกิดความเข้าใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ โดยการใช้บริการและลงทุนในด้านการออกแบบ (Design Investment) เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการของตน (Value Added or Value Creation)

Info & Download

รายงานสรุปโครงการ Design Incubation Program

Project Update

10.05.2562

การจ้างงานออกแบบในรายสาขา

การจ้างงานออกแบบในรายสาขาเป็นการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) หัวหน้านักออกแบบ (Design Director) และผู้ประกอบการ SMEs โดยนักออกแบบรุ่นใหม่เป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบ | หัวหน้านักออกแบบเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ สื่อสารความต้องการของผู้ว่าจ้าง ควบคุมคุณภาพของการออกแบบให้ตรงกับ Design Brief และให้คำปรึกษาในการทำงานร่วมกัน 2 ฝ่าย โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับนักออกแบบและหัวหน้านักออกแบบ ตามงวดตามงานที่ส่งในสัญญาว่าจ้างที่ได้ตกลงกัน มี tasknjoy ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเอกสารทางออนไลน์ให้กับคู่สัญญาของโปรเจ็กต์

27.04.2562

กิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Brief

Design Brief คือ ข้อกำหนดที่นักออกแบบนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ (Evaluate) ผลงานแต่ละชิ้นว่าตอบโจทย์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจและการตลาด
2) ข้อมูลทางด้านเทคนิคของงานออกแบบและข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย
3) เป้าหมายกลยุทธ์การพัฒนางานออกแบบ