การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย

TCDC ร่วมกับ FiF DESIGN studio ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของแท็กซี่ในปัจจุบัน จึงได้เริ่มเวิร์กช็อป “การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย” เพื่อพัฒนาการให้บริการของแท็กซี่ไทย ด้วยการร่วมกันระดมสมอง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานงานบริการ ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการ

กระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในระดับนานาชาติ ตั้งแต่เรื่องการทำความเข้าใจที่แท้จริงในเหตุปัจจัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาพรวมของงานบริการตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง-หลังการให้บริการ พฤติกรรมการให้และใช้บริการ ไปจนถึงการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย โดยมี “มนุษย์” หรือ “ผู้ใช้” เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อการสร้างแนวคิดที่ตอบโจทย์ได้สร้างสรรค์ที่สุด TCDC ร่วมกับ FiF DESIGN studio เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของแท็กซี่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการให้บริการของแท็กซี่ไทย ด้วยการร่วมกันระดมสมอง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานงานบริการที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาโครงการฯ

ปฐมนิเทศ: วันที่ 22 มิถุนายน 2560
เวิร์กช็อป: รวม 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาต้นแบบ: ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2560
จัดแสดง ‘GETTAXI โชว์เคส ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย’ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2561

Info & Download

Factsheet การจัดแสดงต้นแบบ GETTAXI
GETTAXI โชว์เคส ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย (Thai)
GETTAXI Showcase (English)

Project Update

08.05.2561

GETTAXI โชว์เคส ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย

GETTAXI โชว์เคส ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 ณ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 
โชว์เคสนำเสนอ ‘กระบวนการ co-create’ และ ‘สรุปแนวคิดบริการ’ จากเวิร์กช็อป ด้วยความสนับสนุนจาก Chula Engineering ในการทดสอบแนวคิดและพัฒนาต้นแบบเป็น แอพพลิเคชั่น ‘GETTAXI’ แอพฯ เรียกแท็กซี่ทันทีไม่ต้องสำรองเวลา มาพร้อมฟีเจอร์โดนใจจากแนวคิดในเวิร์กช็อปที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการโดยสารแท็กซี่ มาร่วมกันทดลองใช้และแสดงความคิดเห็น ก่อนต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง และขยายผลเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

04.08.2560

ประชุมติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาต้นแบบ

ประชุมติดตามผลความคืบหน้าครั้งที่ 1-2 ของเวิร์กช็อปการออกแบบบริการแท็กซี่ไทย ระหว่างทีมงาน TCDC คุณพงศธร ละเอียดอ่อน (FiF DESIGN studio) และ ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนงานพัฒนาต้นแบบ คัดกรอง และคัดเลือกจุดเด่นด้านการบริการ (Service Features) ที่ทำได้ง่ายในเชิงเทคนิคจาก “การสรุปแนวคิดบริการ” ซึ่งผ่านการกระบวนการ Co-create จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการบริการแท็กซี่ โดยยึดหลักการ User-centered Design และ Usability เป็นสำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาและทดสอบจริง (Test run) ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือระหว่างกันของคณะทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. Design Development – การออกแบบเพื่อพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ ทั้งในส่วนของ Hardware และ User Interface
2. Collaboration - การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเชิงนโยบาย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
3. Technical Solutions – งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง

ผศ.ดร.สุกรี ได้นำคณะทำงานเดินสำรวจพื้นที่และสังเกตการณ์การจราจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมอธิบายถึงรูปแบบการใช้รถสาธารณะของนิสิตจุฬาฯ ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานได้เข้าใจถึงบริบทความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ และเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันในงานประชุมติดตามผล

ทั้งนี้ TCDC ได้เข้าพบท่านรองอธิบดีฯ และคณะผู้มีอำนาจกำกับดูแล กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำเสนอจุดเด่นด้านการบริการ (Service Features) ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิค เพื่อนำไปใช้จริง โดยเป็นการพัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ทั้งมิติของผู้ให้และผู้ใช้บริการ เพื่อต่อยอด Features ต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น “Taxi OK” ให้ครอบคลุม และเพื่อปรับปรุงในประเด็นที่ขาดตก หรือเป็นช่องโหว่ในการควบคุมงานให้บริการต่อไป

05.07.2560

เวิร์กช็อป “การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย”

เรียนรู้และทดลองใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาบริการแท็กซี่ไทย

22.06.2560

ปฐมนิเทศ “การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย”

คุณพงศธร ละเอียดอ่อน FiF design Studio (วิทยากร) ได้แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ เพื่อไปค้นคว้าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเวิร์กช็อปต่อไป