Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของแท็กซี่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการให้บริการของแท็กซี่ไทย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ