Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

Bangkok Design Week 2018

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

สนับสนุน SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกตลาดในต่างประเทศ โดยเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

นวัตกรรม Active Play

สร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก แหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของแท็กซี่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการให้บริการของแท็กซี่ไทย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ