Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านระบบภาพและเสียง 365,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านระบบอาคาร 300,000.00
30 ก.ย. 2563 ต่ออายุการใช้งานระบบ Google Gsuite 990,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (บรรณารักษ์) 430,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 930,000.00
30 ก.ย. 2563 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์วัสดุและเอกสารต่างๆ 365,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 840,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูล 242,400.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 265,980.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารกิจกรรม 226,320.00