เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

“ติง ลิ่ง ติง” จากคำสร้อยในเพลงอีสาน สู่ธีมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 

คำสร้อยนี้มักปรากฏอยู่ในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านของอีสาน เช่น เพลง “นกจะก้อ” เพลง “นอนสาหล่า” บ่งบอกถึงความสนุกสนาน การมีอารมณ์ขัน ซึ่งการเปล่งเสียงขับร้อง เช่นนี้ยังมีความสอดคล้องกลมกลืนกับดนตรีพื้นถิ่น เพราะมีเสียงเล็กแหลม คล้ายเสียงพิณใน เพลงพื้นบ้านอีสาน นอกจากนี้ “ติง ลิ่ง ติง” ยังปรากฏอยู่ในเนื้อเพลง “อีสานม่วนงัน” ซึ่งเป็น เพลงประจำเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ทั้งยังมีความพิเศษตรงที่มีลักษณะการออกเสียง พ้องกับคำในภาษาอังกฤษ “Think Link Things” การคิดวิเคราะหเ์ชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ 

การออกแบบกิจกรรมภายในเทศกาลฯ ปีนี้ จึงเริ่มต้นจากการสำรวจสถานการณ์โลก ซึ่งแน่นอนว่า ประเทศไทยในฐานะพลเมืองโลกย่อมได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการเงิน โดยขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล แบบบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีทั้งความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั้งโลก ทั้งยังเป็นที่มาของสกุลเงินดิจิทัลชื่อดัง อย่างเช่น บิตคอยน์ ตลอดจนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกอย่าง NFT และอีกไม่ นานทั้งโลกจะได้สัมผัสกับจักรวาลนฤมิต (Metaverse) หลังจากบริษัทยักษใหญ่ของโลก หลายแห่ง กำลังเร่งสร้างธุรกิจบนโลกเสมือนจริง 

อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะทำให้โลกเชื่อมต่อกันได้เพียงปลายนิ้ว แต่จากการ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้ให้ทุกประเทศหันมามองศักยภาพที่มีอยู่ภายใน เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก ประเด็นการค้นหาและพัฒนาอำนาจอ่อน (Soft Power) ที่มาจากวัฒนธรรมและค่านิยม จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของโลกแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับการค้นหาและพัฒนาสินทรัพย์ที่อยู่ภายในภูมิภาค การออกแบบกิจกรรมภายในเทศกาลฯ จึงอยู่ภายใต้อัตลักษณ์สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

อุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) คำนิยามหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตและตัวตนของคนอีสานได้ดี คือ “ความสนุกสนาน เบิกบานใจ” โดยสะท้อนผ่านดนตรี หมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ISANCF2022 จึงใช้ความบันเทิงจากเสียงเพลง และ การแสดงเป็นตัวนำความสนุกสนานภายในเทศกาลฯ ทั้งยังมีการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการดึงศักยภาพด้านวัฒนธรรมความบันเทิงออกมาสู่สายตาชาวโลก ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเทศ 

ประการถัดมาคือ การเชื่อมโยงและรวบรวมภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (ISAN Regional) ตามภารกิจของ CEA ขอนแก่น ที่ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ISANCF2022 จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงรวบรวม เครือข่ายนักสร้างสรรค์ และผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทั่วภาคอีสาน ขณะเดียวกันยังได้ทำการสำรวจสินทรัพย์ใหม่ ๆ ภายในพื้นที่ และนำเสนอเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจออกสู่สายตา สาธารณชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างสรรค์ของการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์ของภาคอีสาน ให้กลายเป็นภูมิภาคแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานในท้ายที่สุด 

โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภายในเทศกาลฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารวิธีการ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลายข้อ เช่น การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเป็นที่มาของ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (ISANCF2022) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 ภายใต้ธีม “Think Link Things” วิเคราะห์เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง บนพื้นที่จัดงานหลัก 2 ย่าน ได้แก่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ - กังสดาล

โดยในปีนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ซึ่งระบุไว้ว่า “CEA ขอนแก่น เป็นองค์กรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง ธุรกิจ และคน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในอีสาน” 

กิจกรรมหลักภายใน ISANCF 2022 

Compact, but Impact 
น้อยแต่แน่น บนออนไลน์และออฟไลน์ 

1. Showcase & Exhibition 
การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ และผลงานการจัดวาง 
2. Talk & Workshop 
การเสวนาและเวิร์กชอป จุดประกายความคิด และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. Event & Entertainment Program 
กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ 
4. Creative District Project 
โครงการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการทดลอง สู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
5. D-KAK Market 
ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสผู้ประกอบการขายสินค้า และขยายเครือข่ายธุรกิจ 
6. Creative Tour 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการเรียนรู้เรื่องราว วัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. Promotion 
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของธุรกิจท้องถิ่น 

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือผ่านกระบวนการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาส แสดงศักยภาพ ของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ เชิงธุรกิจ เชิงสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลให้ธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป เทศกาลอีสานสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนักออกแบบและธุรกิจร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ และสร้างเครือข่ายให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อเนื่อง 2. ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น สร้างโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และสินทรัพย์ท้องถิ่น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต และรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ 3. ผลักดันเมืองสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ สาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรองรับการทำงานด้านการออกแบบ และเชื่อมโยง ความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ 
 

ติดตามความเคลื่อนไหว
www.Isancreativefestival.com 
FB/IG : Isancreativefestival 

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น 
ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (ศูนย์ปิดทำการทุกวันจันทร์) 

สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลฯ 
program.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #406, 413 อังคาร - อาทิตย์  I0.30 - 17.30 น. 

สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนเทศกาลฯ 
partnership.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #405 อังคาร - อาทิตย์  I0.30 - 17.30 น. 

สำหรับสื่อมวลชนอื่น
press.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #407 
อังคาร - อาทิตย์  I0.30 - 17.30 น. 

เยี่ยมชมงาน/ติดต่อสอบถาม 
hello.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #401, 402 
อังคาร - อาทิตย์  I0.30 - 17.30 น.