Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

Creativities Unfold

งานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์

CREATIVE BUSINESS CONNEXT

เปิดวิสัยทัศน์อนาคต จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566

“The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน” 12 - 20 สิงหาคม 2566

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023)

เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง 1 - 9 เมษายน 2566

Bangkok Creative City Dialogue

กิจกรรมการประชุมความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

urban‘NICE’zation เมือง - มิตร - ดี 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566

UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร

สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566

UNFOLDING BANGKOK-Greeting Benjakitti

เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า 18 มีนาคม - 30 กันยายน 2566

UNFOLDING BANGKOK-Living Old Building

ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 4 พื้นที่กรุงเทพฯ 4 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2566