Chiang Mai Design Week 2021

กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 (Chiang Mai Design Week 2021) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ มุ่งส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันผ่านการทํางานของหลากหลายภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ให้ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จําหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านการเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

1. Creative District 
2. POP Market 
3. Project 
4. Friend's Activity 

เพื่อขยายเครือข่ายให้แข็งแรง มีศักยภาพในการปรับตัวและสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

งานจัดขึ้นที่ไหนบ้าง

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่จะจัดขึ้น ณ บริเวณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านวัดเกต ย่านสันกําแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงาน 105,411 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 493 ล้านบาท

“Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” ธีมหลักของเทศกาล 

ปรากฏการณ์ Digital Disruption ของโลกในยุคปัจจุบัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทศกาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ระหว่างนักทํางานสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ในหัวข้อ “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างรายได้และเกิดการจ้างงานใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและย่านสร้างสรรค์ ให้สามารถแบ่งปันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

ปี 2564 นี้ กิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลฯ มุ่งเน้นการแก้ไขประเด็นทางสังคมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ องค์กร และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของย่านสร้างสรรค์และส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยมีโจทย์การพัฒนาแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
1. ประเด็นทางสังคม 
2. การศึกษา
3. ศิลปะการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Info & Download

Website: chiangmaidesignweek.com
Facebook: Chiang Mai Design Week  
#CMDW2021 
#chiangmaidesignweek2021