Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักส่งเสริมองค์ความรู้อาวุโส (ขอนแก่น)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์ ให้คำปรึกษาเชิงลึก แนะนำแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ งานบริการด้านต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสำนักงานมากขึ้น 
2. ดูแลการบริการข้อมูลความรู้แก่กลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนแนะนำองค์กรและจัดโปรแกรมการเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้กระตุ้นให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสมัครเป็นสมาชิก
3. ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่เชิงกายภาพ ดูแล แนะนำการดูแลสมาชิกและผู้ใช้บริการในพื้นที่เชิงกายภาพ ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
4. ตอบข้อซักถามของสมาชิกและผู้ใช้บริการ รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องเรียนของสมาชิกและผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหางานบริการ 
5. ดูแล แนะนำการจัดทำคู่มือการบริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักในด้านงานบริการ 
6. จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรม การบันทึกสถิติข้อมูลต่างๆ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการและสมาชิก พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้บังคับบัญชา
7. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานงานบริการและงานบริการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม มีปฏิภาณไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีการทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถบริหารการทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์