Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธภาพ สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงกำกับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแล เป็นที่ปรึกษาการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนเส้นทางการเติบโตในอาชีพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ รวมถึงผลักดันให้เกิดอย่างอย่างเป็นรูปธรรม

2. ดูแล เป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจบทบาทหน้าที่ขององค์กร การวางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การบริหารและประเมินผลงาน แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

3. ดูแล เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และความสามารถในงาน รวมทั้งจัดทำคุณลักษณะและความรู้ความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมตามตำแหน่งงาน

4. เป็นที่ปรึกษา การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก

5. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น

6. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร

7. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

8. ดูแล การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงบประมาณในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของสำนักงาน

9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปี

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงาน (Required Knowledge, Skills, and Other Qualifications)

  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)

  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การเจรจาต่อรอง
  • การคิดวิเคราะห์

 

สมัครงานออนไลน์