Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 มี.ค. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านออกแบบกราฟฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 116,160.00
29 มี.ค. 2564 จ้างพัฒนาต้นแบบเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่เชิงป้องกันและลดความหนาแน่นในพื้นที่สาธารณะ ภายใต้มาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) 500,000.00
26 มี.ค. 2564 การจ้างจัดทำกิจกรรม Business Day เพื่อส่งเสริมการเจรจาธุรกิจในงานเทศกาลออกเเบบ 2564 ( Bangkok Design Week 2021) 500,000.00
24 มี.ค. 2564 จ้างซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สศส.เชียงใหม่ 160,000.00
24 มี.ค. 2564 จ้างดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน 2,800,000.00
23 มี.ค. 2564 จ้างปรับปรุงเจาะช่องเซอร์วิสเพิ่มเติม 230,000.00
22 มี.ค. 2564 จ้างซ่อมแซมจุดรั่วซึม รางริน และกายภาพของอาคาร สศส.เชียงใหม่ 300,000.00
22 มี.ค. 2564 จ้างจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021) 3,000,000.00
19 มี.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชม และเสนอข่าวเกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021) 450,000.00
19 มี.ค. 2564 จ้างวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Bangkok Design Week 2021) 272,000.00