Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 เม.ย. 2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4,200,000.00
20 เม.ย. 2565 จ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 250,000.00
19 เม.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 123,350.00
19 เม.ย. 2565 จ้างพัฒนาระบบและการแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3 1,600,000.00
14 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมวัสดุและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพอาคาร สศส.เชียงใหม่ 150,000.00
12 เม.ย. 2565 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสาร นิตยสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ (E-magazine) 180,000.00
12 เม.ย. 2565 จ้างจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ TCDN 220,000.00
12 เม.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ UPS สำหรับห้อง server 300,000.00
8 เม.ย. 2565 จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว TCDN 500,000.00
23 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบ ปีที่ 5 (Collaborative Project 2022) 300,000.00