Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
4 มิ.ย. 2563 จ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 450,000.00
28 พ.ค. 2563 จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 863,000.00
28 พ.ค. 2563 จ้างเรียบเนื้อหาและแปลภาษาสำหรับเอกสารการเสนอกรุงเทพฯ เป็นเมืองออกแบบ World Design Capital 250,000.00
28 พ.ค. 2563 จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 460,000.00
28 พ.ค. 2563 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Podcast) 400,000.00
28 พ.ค. 2563 จ้างออกแบบแนวทางหลัก (Design Direction) ภาพหลักเพื่อการสื่อสาร (Key visual) และแนวทางอินโฟกราฟฟิกสำหรับการเสนอกรุงเทพฯ เป็นเมืองออกแบบ World Design Capital 500,000.00
28 พ.ค. 2563 จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วยวิธี Service Design (กลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร) 144,000.00
28 พ.ค. 2563 จ้างวิทยากรสำหรับกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Design & Technology Program) 700,000.00
27 พ.ค. 2563 จ้างผู้จัดทำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 500,000.00
27 พ.ค. 2563 จ้างบริหารจัดการการสรุปและการนำเสนอผลการสำรวจและศึกษาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 15 ย่าน (co-creation process ระยะที่ 1) 380,000.00