Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
3 ก.ย. 2563 จ้างบริหารจัดการงานเปิดโครงการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 450,000.00
2 ก.ย. 2563 จ้างออกแบบ ติดตั้ง นิทรรศการจัดแสดงผลงานผู้ชนะประกวดแบบ แบบอาคารสถาปัตยกรรม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลา 500,000.00
21 ส.ค. 2563 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 292,000.00
10 ส.ค. 2563 จ้างปรับปรุงอัตลักษณ์และระบบงานกราฟิกเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2020) 295,000.00
13 ก.ค. 2563 จ้างผู้สอบบัญชีปีงบประมาณ 2563 200,000.00
10 ก.ค. 2563 จ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต 6,000,000.00
2 ก.ค. 2563 จ้างนักออกแบบสำหรับจัดทำ E-Catalog เพื่อรวบรวมผลงานของกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการของสำนักงานฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล 250,000.00
30 มิ.ย. 2563 จ้างผลิต ติดตั้งและรื้อถอนสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท ผลงานศิลปะในพื้นที่ย่านเจริญกรุง กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับเมือง (Town Painting) 150,000.00
19 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครฯ ด้านพื้นที่ การวางผังและออกแบบเมือง 700,000.00
19 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 775,000.00