Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
29 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 พ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 ต.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 ก.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 ก.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
8 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)