Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 เม.ย. 2567 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำนิทรรศการสกลนครเมืองครามโลก 1,000,000.00
9 เม.ย. 2567 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Academic Program) ภาคเหนือ 1,000,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง 1,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้นเพื่อบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 2,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 630,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพและแหล่งข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ (Creative Careers Service Platform) 1,500,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง 1,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค จำนวน 10 สาขา 2,000,000.00
2 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาองค์ความรู้ด้าน Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ #CreativeThailandOnly 500,000.00
28 มี.ค. 2567 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานภายใน สศส. สำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 153,000.00