Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
18 มิ.ย. 2563 จ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ 775,000.00
18 มิ.ย. 2563 จ้างจัดทำพื้นที่ส่งเสริมศิลปะย่านเมืองเก่าสงขลา 2,490,000.00
17 มิ.ย. 2563 จ้างวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สำหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 500,000.00
16 มิ.ย. 2563 จ้างบริหารจัดการงานผลิตและจัดทำผลงานศิลปะในพื้นที่ย่านเจริญกรุง 500,000.00
11 มิ.ย. 2563 จ้างช่างภาพและวิดิโอเพื่อรวบรวมผลงานของกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการของสำนักงานฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิตัล 130,000.00
9 มิ.ย. 2563 จ้างพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาวะ 500,000.00
9 มิ.ย. 2563 จัดทำการบันทึกภาพนิ่งสำหรับประกอบเอกสารการเสนอกรุงเทพฯ เป็นเมืองออกแบบ World Design Capital 450,000.00
8 มิ.ย. 2563 จ้างสำรวจข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 300,000.00
4 มิ.ย. 2563 จ้างผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสำหรับกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Inno-EEC) 113,000.00
4 มิ.ย. 2563 จ้างสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 250,000.00