Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2564 จ้างออกแบบ และจัดทำนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งทออีสาน (House of Fabric-ation) สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2022 300,000.00
30 ธ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น 300,000.00
30 ธ.ค. 2564 จ้างดำเนินการจัดแสดงผลงาน (Showcase) ภายใต้แนวคิด การสร้างประสบการณ์ของย่านเจริญกรุงผ่านเสียง 250,000.00
30 ธ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน 500,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านเจริญกรุง Made in Charoenkrung ปีที่ 3 350,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาและแผนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ 500,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Academic Program) 400,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการและดำเนินการเนื้อหาข้อมูล (Content) และกราฟิกภาพประกอบเนื้อหา สำหรับชุดข้อมูลเทศกาลฯ และกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการสื่อสารหลัก (เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย) 500,000.00
29 ธ.ค. 2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม Creative Services Creative GoodsProducts จำนวนรวม 4 รายสาขา 3,900,000.00
28 ธ.ค. 2564 จ้างจัดทำ Podcast เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของ สศส. 325,000.00