Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 2 280,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 3 280,000.00
30 ก.ย. 2563 บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับ สศส.ขอนแก่น 200,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 4 280,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 5 280,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 6 280,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 300,000.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งไอทีซับพอร์ต 1 276,540.00
30 ก.ย. 2563 จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งไอทีซับพอร์ต 2 232,320.00
30 ก.ย. 2563 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับการให้บริการระบบเครือข่ายพื้นฐานที่ สศส.สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ และขอนแก่น 460,000.00