Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ (Upper Floor Project) 1,200,000.00
10 เม.ย. 2567 จ้างพัฒนาหลักสูตรออนไลน์การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์เบื้องต้น และการอบรมเชิงลึกเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่เครือข่าย TCDN 2,300,000.00
10 เม.ย. 2567 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำนิทรรศการสกลนครเมืองครามโลก 1,000,000.00
9 เม.ย. 2567 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Academic Program) ภาคเหนือ 1,000,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง 1,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้นเพื่อบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 2,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 630,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพและแหล่งข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ (Creative Careers Service Platform) 1,500,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำปาง 1,200,000.00
5 เม.ย. 2567 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค จำนวน 10 สาขา 2,000,000.00