Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2558 จ้างจัดอบรม Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 319,650.00
27 พ.ค. 2558 จ้างบริหารจัดการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,080,700.00
27 พ.ค. 2558 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำเสนอผลงานในแผงแสดงผลงาน DEBUT WALL 125,000.00
27 พ.ค. 2558 จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 4 เดือน 201,900.00
25 พ.ค. 2558 จัดจ้างผลิตวิดิทัศน์สั้น กิจกรรมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2557 160,000.00
22 พ.ค. 2558 จ้างจัดทำเนื้อหาและจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ 360,000.00
20 พ.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 100 ชื่อเรื่อง 114 เล่ม 151,000.00
20 พ.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 100 ชื่อเรื่อง 114 เล่ม 151,000.00
20 พ.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 118 ชื่อเรื่อง 118 เล่ม 165,000.00
20 พ.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 118 ชื่อเรื่อง 118 เล่ม 165,000.00