Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 พ.ค. 2558 จ้างดำเนินงานบริหารจัดการอบรม โครงการกิจกรรมที่ปรึกษาอบรมการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 321,000.00
15 พ.ค. 2558 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Presenter Qualities 250,000.00
8 พ.ค. 2558 จ้างดำเนินการจัดงานโครงการเทศกาลภาพยนตร์ จากสิงคโปร์ 1,400,000.00
1 พ.ค. 2558 จ้างบำรุงรักษาระบบ Maintenance Annual ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ 120,000.00
30 เม.ย. 2558 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานของ ศสบ. ปี 2548-2558 1,990,000.00
21 เม.ย. 2558 จ้างทำวิจัยการประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 170,000.00
21 เม.ย. 2558 จ้างจัดทำวิจัยการจัดทำนิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดกลุ่มรหัสอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 165,000.00
21 เม.ย. 2558 จ้างทำวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลคุณูปการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 165,000.00
20 เม.ย. 2558 จ้างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Brand Strategy Roadmap 600,000.00
16 เม.ย. 2558 จ้างออกแบบและผลิตเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการ 155,000.00