Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความสามารถ ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดรับฟังความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้บริหารที่เปิดให้คุณมีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา) เพิ่มเติม
นักตรวจสอบภายในอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นิติกรอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส (One Stop Service) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักบริหารนโยบายและแผนอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนากลยุทธ์พื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักบริหารโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา) เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์ (content creator) เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งไอทีซับพอร์ต (Network) เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา