Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
1 ธ.ค. 2565 ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจอแสดงภาพ 130,000.00
1 ธ.ค. 2565 จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ 418,000.00
1 ธ.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาองค์ความรู้ด้าน Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับโครงการ Creative Thailand 900,000.00
30 พ.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ 170,000.00
29 พ.ย. 2565 จ้างจัดเตรียมด้านพื้นที่และความจำเป็นพื้นฐานการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 2,600,000.00
29 พ.ย. 2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 4,000,000.00
29 พ.ย. 2565 จ้างจัดแสดงผลงานจาก CHANGE By CEA ในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 400,000.00
25 พ.ย. 2565 จ้างติดตามข้อมูลการดำเนินงานโครงการของภาครัฐในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 15 สาขา 500,000.00
24 พ.ย. 2565 จ้างออกเเบบ ผลิต ติดตั้ง นิทรรศการชิมข้าวอีสาน x แก่น (Isan Rice Flavors x Kaen) 200,000.00
24 พ.ย. 2565 จ้างผู้จัดทำเนื้อหาและจัดการบริหารแพลตฟอร์ม LinkedIn เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ CEA สู่สากล 180,000.00