Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
26 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,044,000.00
25 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00
28 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและอัพดหลด E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,500.00
28 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,230.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251,000.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน จำนวน 130 ชื่อเรื่อง 165 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,000.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบละเอียด Detailed Design ขนาดA๒ และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ขนาดA๔ จำนวน 22ชุด และเอกสารอื่นๆประกอบการนำเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บโครงสร้างนิทรรศการ Look Isan Now ลูกอีสานวันนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม Innovation Showcase หัวข้อ Creative Business โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 185,000.00
10 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟิกและสร้างอัตลักษณ์เบื้องต้นรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 2 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00