Creative Districts

Thailand Creative District Network (TCDN)

เส้นทางสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต

เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) คือ ช่องทางสนับสนุนให้ตัวแทนพื้นที่จากทุกจังหวัดที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาย่านของตน ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันค้นหา พัฒนา และต่อยอดสินทรัพย์ในท้องถิ่น ปลุกปั้นให้พื้นที่นั้นๆ ก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาจะไม่จบแค่พื้นที่เล็ก ๆ แต่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงถึงกันเป็น “เครือข่ายความร่วมมือ” ระหว่างย่าน ไปจนถึงระหว่างเมือง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนจังหวัดต่าง ๆ ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

Read More

Projects

Read More

CREATIVE DISTRICT CONTACT

Creative Economy Agency (Public Organization)
The Grand Postal Building, 1160 Charoenkrung Road,
Bang Rak, Bangkok 10500
Tel. (66) 2 105 7400 Fax (66) 2 105 7450
E-mail: creativedistrict@cea.or.th