Creative Districts

Thailand Creative District Network (TCDN)

แพลตฟอร์มสำหรับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดได้ โดยคนในพื้นที่มีความพร้อม และเชื่อมั่นว่าพื้นที่ ชุมชน | ย่าน | เมือง ของตน สามารถพัฒนาให้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ไปจนถึงยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้หัวใจสําคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยที่การพัฒนาจะไม่จบแค่พื้นที่เล็กๆ แต่จะนําไปสู่การเช่ือมโยงถึงกัน เป็น “เครือข่ายความร่วมมือ” ระหว่างย่านไปจนถึงระหว่างเมือง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนจังหวัดต่างๆ ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

Read More

Projects

Read More

CREATIVE DISTRICT CONTACT

Creative Economy Agency (Public Organization)
The Grand Postal Building, 1160 Charoenkrung Road,
Bang Rak, Bangkok 10500
Tel. (66) 2 105 7400 Fax (66) 2 105 7450
E-mail: creativedistrict@cea.or.th