Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
18 ก.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
18 ส.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
5 ก.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
16 มิ.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
22 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
24 เม.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
28 มี.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
1 ก.พ. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
27 ม.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)