Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
1 ต.ค. 2564 จ้างผู้ดูแล/ควบคุมและบริหารจัดการ Digital Content 500,000.00
30 ก.ย. 2564 เช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างและแท่นจัดแสดงงานสำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 420,000.00
30 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 1 263,760.00
30 ก.ย. 2564 จ้าง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 2 256,860.00
30 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 3 276,780.00
30 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 291,360.00
30 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานออกแบบกราฟฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 2 238,980.00
30 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานออกแบบกราฟฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 1 245,100.00
29 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 22 277,020.00
29 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 23 284,160.00