Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
6 ก.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเสวนาของกลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง 200,000.00
4 ก.ค. 2565 จ้างศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 500,000.00
30 มิ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบันไดเลื่อน 375,000.00
29 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ของสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00
21 มิ.ย. 2565 จ้างออกแบบอินโฟกราฟิก แปลเนื้อหาสำหรับวิดีโอการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เบื้องต้น และจัดทำไฟล์นำเสนอสรุปเนื้อหา 350,000.00
16 มิ.ย. 2565 ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 258 ชื่อเรื่อง 264 เล่ม 370,000.00
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ จำนวน 406 ชื่อเรื่อง 412 เล่ม 405,000.00
10 มิ.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 176,000.00
7 มิ.ย. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี 500,000.00
31 พ.ค. 2565 จ้างผลิตเนื้อหาและจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ The Art of Immersive Storytelling: Make Moving Image Tells 150,000.00