Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Soft Power โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00
17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
11 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2,000,000.00
2 พ.ค. 2565 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0.00
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research หัวข้อแนวทางการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ UPS สำหรับห้อง server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ TCDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว TCDN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,350.00
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีคัดเลือก 5,500,000.00