Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบอกรับระบบการลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ของผู้ประกอบการSMEs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,000.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ AIS D.C. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,500.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 196,320.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์AIS D.C. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพยากรกายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,320.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเนื้อหาออนไลน์ โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง 237,120.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ๓๖๕ (Microsoft Office ๓๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)เชียงใหม่และขอนแก่่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,000.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,000.00
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,000.00