Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
22 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอินโฟกราฟิก แปลเนื้อหาสำหรับวิดีโอการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เบื้องต้น และจัดทำไฟล์นำเสนอสรุปเนื้อหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการดำเนินการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก 2,000,000.00
20 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 258 ชื่อเรื่อง 264 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 370,000.00
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ จำนวน 406 ชื่อเรื่อง 412 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 405,000.00
9 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาและจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ The Art of Immersive Storytelling: Make Moving Image Tells โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
8 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
7 มิ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1,000,000.00
7 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
6 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4,200,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00