Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
3 ก.ค. 2557 ซื้อโคมไฟและหลอดไฟสำรองสำหรับใช้งานทั่วไป 304,000.00
3 ก.ค. 2557 ซื้ออุปกรณ์สำหรับชุดบันทึกภาพ 128,000.00
3 ก.ค. 2557 จ้างออกแบบ จัดทำเนื้อหา ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อมเรื่อง รายละเอียดซ่อนคุณภาพหน่วยงานเจ้าของโครงการ 300,000.00
3 ก.ค. 2557 จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง จำนวน 451 เล่ม 74,000 หน้า 125,000.00
1 ก.ค. 2557 จ้างจัดทำและพัฒนาระบบ web tcdc.or.th 300,000.00
1 ก.ค. 2557 ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รุ่น 950,000.00
30 มิ.ย. 2557 ขออนุมัติจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ Internet WiFi สำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ 700,000.00
30 มิ.ย. 2557 จ้างพัฒนาปรับปรุงระะบบ TCDC Program 700,000.00
30 มิ.ย. 2557 จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพยาบาล ห้องสันทนาการ และห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 340,000.00
26 มิ.ย. 2557 จ้างศึกษาและวิจัยบริการใหม่ TCDC New Services 1,350,000.00