Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2565 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายนักสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน 300,000.00
30 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 8 285,120.00
30 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 23 287,700.00
30 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 2 264,300.00
30 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ 1 276,432.00
29 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 3 264,780.00
29 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 109,080.00
29 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 4 273,180.00
29 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 5 242,880.00
29 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 6 234,420.00