Creative Plastic Academy

เมื่อภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัว การป้องกันไวรัสเป็นเรื่องจำเป็น และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่เราต้องเผชิญ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติกผ่านการมีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ หรือ Creative Plastic Academy เพื่อเฟ้นหานักออกแบบและนักสร้างสรรค์มาร่วมกันพัฒนาแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งการพัฒนา "บ้านในอนาคต" จะมี 3 หัวข้อด้วยกัน ประกอบด้วย 

- การอยู่อาศัยที่ตอบสนองคนหลายรุ่น (Universal Design) 
- การอยู่อาศัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (Hygienic House) 
- การอยู่อาศัยเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Preventive House)


ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  จะมาร่วมกันออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Creative Plastic Academy ระหว่างวันที่ 15 - 23 ก.ย. 2564 เวิร์กชอปนี้จะประกอบไปด้วยนักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ และนักศึกษาสาขาออกแบบ มาร่วมกันเฟ้นหาไอเดียใน 3 โจทย์ย่อย Hygienic House, Universal Design และ  Preventive House โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จากด้านต่างๆ รวมถึงจาก GC เข้าร่วมเป็น Mentor/Instructor อาทิ 

1. อ.พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร FIF DESIGN studio
2. ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ RISC
3. อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ผู้จัดการ ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IDIC 
4. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการฯ จะเฟ้นหาไอเดียที่ดีที่สุดจาก 3 หัวข้อดังกล่าวของบ้านในอนาคต ไปพัฒนาต้นแบบจำนวน 9 แบบด้วยกัน ในช่วงเดือน ต.ค. 2564 จากนั้น โครงการฯ จะทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหา "ที่สุด" ของแนวคิดการพัฒนาบ้านในอนาคตแต่ละหัวข้อ โดย 3 ทีมที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสการพัฒนาต้นแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบมืออาชีพ สู่ Production การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ และได้รับการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการต่อไป