CREATIVE EXCELLENCE AWARDS 2023

ครั้งแรกกับการประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ริเริ่ม คิดค้น ผลักดัน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ

Creative Excellence Awards จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีการมอบรางวัล 3 ประเภท ทั้งหมด 15 รางวัล ประกอบด้วย 

ประเภทที่ 1 Creative City Awards 
จำนวน 5 รางวัล

รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คน หรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน

1.1 Festival Award
รางวัลสำหรับกิจกรรมหรืองานเทศกาลที่นำเสนอความหลากหลายของงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหวังผลต่อย่าน ชุมชน หรือพื้นที่นั้นๆ

1.2 Branding Award
รางวัลสำหรับพื้นที่หรือเมืองที่มีการสร้างเอกลักษณ์และจุดยืน (Positioning) ให้แก่พื้นที่ ทำให้พื้นที่กลายเป็นที่รู้จักและสร้างภาพจำที่ชัดเจน 

1.3 Cultural Asset Award
รางวัลสำหรับพื้นที่หรือเมืองที่มีการนำอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมหรือจุดเด่นของพื้นที่ มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น

1.4 Regeneration Award
รางวัลสำหรับโปรเจ็กต์หรือกิจกรรมที่พลิกฟื้นย่านชุมชนหรือพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตชีวา นำไปสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1.5 Advocacy Award
รางวัลสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเภทที่ 2 Creative Business Awards 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 6 รางวัล 

Sustainability Awards 
รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบหรือกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

2.1 Sustainable Product Award (For Large Organization)
2.2 Sustainable Product Award (For SME & Community)
2.3 Sustainable Project Award (For Large Organization)
2.4 Sustainable Project Award (For SME & Community)

Value Creation Awards
รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโครงการ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและมิติความยั่งยืนอย่างลงตัว

2.5 Value Creation Award
รางวัลที่พิจารณาจากกระบวนการหรือกลไก (Mechanics) ที่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลงานหรือโครงการนั้น ๆ อย่างโดดเด่นและลงตัว

2.6 Cross-Sector Collaboration Award
รางวัลสำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างกัน ที่สร้างความร่วมมือ ผลักดันกิจกรรม หรือโครงการที่มีคุณค่าทางธุรกิจให้เกิดขึ้น โดยเป็นการผสมผสานระหว่างหน่วยงานได้อย่างลงตัว เหนือความคาดหมาย และเกิดผลลัพธ์ที่มากกว่า 1 + 1 = 2

ประเภทที่ 3 Creative Social Impact Awards 
จำนวน 4 รางวัล 

รางวัลสำหรับความนำคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม (Social) อีกทั้งช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง 

3.1 Community Engagement Award 
การนำความคิดสร้างสรรค์ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนหรือหน่วยงานในชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นสังคมนั้น ๆ

3.2 Creative Well-Being Award 
กิจกรรม โครงการ สินค้าหรือบริการ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาสุขภาวะทางใจของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบหลังการระบาดของโควิด-19

3.3 Creative for Elderly Award 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างการตระหนักในคุณค่าของตนเองเมื่อต้องเข้าสู่วัยสูงอายุ

3.4 Creative Education Award
การคิดค้นหรือนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาแก้ไขการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนบางกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะความรู้ได้เท่าเทียมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
creativebusiness.cea.or.th
facebook.com/CreativitiesUnfold
บทความ "ความสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน เปิดแนวคิด 28 ผลงาน ผู้คว้ารางวัลจากเวที Creative Excellence Awards 2023"